http://libweb5.princeton.edu/marquand/index.htmMarquand Library of Art and Archaeology

 

Marquand Library of Art and Archaeology, McCormick Hall, Princeton University, Princeton NJ 08544.  Phone: 609 258-3783, Fax: 609 258-7650
http://libweb5.princeton.edu/marquand/access_hours.htmAccess/Hours
http://libweb5.princeton.edu/marquand/print.htmPrint Collections
http://libweb5.princeton.edu/marquand/eresources.htmE-Resources
http://libweb5.princeton.edu/marquand/reserves.htmReserves
http://libweb5.princeton.edu/marquand/microforms.htmMicroforms
http://libweb5.princeton.edu/marquand/services.htmServices
http://libweb5.princeton.edu/marquand/pusites.htmPrinceton Related Sites

Chinese Art Bibliography
Wei Yang
Chinese Art Bibliographer
Artists and Paintings

Original Chinese Texts | Compilations | Artists | Catalogues | Works on Painting | Calligraphy

Original Chinese Texts

Lu Fushen 盧輔聖. Zhongguo shuhua quanshu 中國書畫全書. Shanghai: Shanghai shuhua, 1993, 13vols. (ND1040.C5998, SA)

Xu Jianrong 徐建融. Zhongguo shuhua wenxian suoyin 中國書畫文獻索引. Shanghai: Shanghai shuhua, 2002. (In process, SA)

Yu Shaosong 俞紹宋, Shuhua shulu jieti 書畫書錄解題. Beijing: guji, 1932, Taipei, 1969) 12 juan.

Xie He謝赫, Guhua pinlu 古畫品錄 (Southern Qi)

Zhang Yanyuan張彥遠,Lidai minghua ji歷代名畫記

Zhu Jingxuan 朱景玄,Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄

Liu Daochun 劉道醇,Shengchao minghua ping 聖朝名畫評

Liu Daochun 劉道醇,Wudai minghua buyi 五代名畫補遺

Xuanhe huapu 宣和畫譜

Huang Xiufu黃修復,Yizhou minghua lu益州名畫錄

Li E 歷鶚, Nan Song yuanhua lu 南宋院畫錄

Deng Chun鄧椿, Huaji 畫繼,

Mi Fu 米芾,Huashi畫史 Shushi 書史

Guo Ruoxu 郭若虛, Tuhua jianwen zhi 圖畫見聞志

Yuandai huashu ji元代畫塑記

Xia Wenyan 夏文彥,Tuhui baojian圖繪寶鑑

Zhou Mi周密, Yunyan guoyan lu雲煙過眼錄

Xu Qin 許沁, Ming hualu明畫錄

Zhang Geng張庚, Guochao huazheng lu 國朝畫徵錄

Peiwen shuhua pu佩文書畫譜

Lidai huashi huizhuan歷代畫史匯傳

Tang Hou. Gujing huajian (Yuan)

Zhuang Su. Huaji buyi. (Yuan)

Compilations

Cahill, James. An Index of Early Chinese Painters and Paintings: Tang, Song, and Yuan. Berkeley: University of California Press, 1980. (ND1040. C35 Gest/SA)

Huashi congshu畫史叢書 (Compendium of Painting Histories). Comp. Yu Anlan . Shanghai: Shanghai shuhua, 1963. Reprint, Taipei, 1974. (NS793. K6. C4413, Gest)

Huang Binhong黃賓虹. Zhongguo huashi xinxiang lu 中國畫實馨香錄. Beijing: Sanlian, 2002. (In process, SA)

Laing, E. J. Chinese Paintings in Chinese Publications, 1956-1968: An Annotated Bibliography and an Index to the Paintings. Michigan: Michigan Papers in Chinese Studies, 1969. (ND 1040 L3 SA)

________. An Index to Reproductions of Paintings by Twentieth-Century Chinese Artists. Ann Arbor, 1984, revised edition, 1998. (ND1045. L35 1998 SA/F).

Luo Yuanfu 羅元傅, ed. Shuhua shigao: Zhongguo lidai hualun huashi xuanzhu 蜀畫史稿:中國歷代畫論畫史選注. Chengdu: Sichuan renmin, 1983. (ND1048. S55, Gest)

Meishu wenxian美術文獻. Wuhan: Hubei meishu, 1994-. (Ordered, SA)

Shen Yizheng, Meishu congshu 美術叢書 (Compilation of Books on Fine Art). Nanjing: Jiangsu guji, 1997. (ND1366. 7. S53, Gest)

Wang Jiacheng 王家誠. Zhongguo wenrenhua tongjian 中国文人画通鉴. Hebei: renmin, 2002. (In process, SA)

Wang Shixiang. Zhongguo hualun yanjiu (6 vols). Guilin: Guangxi shifan daxue, 2002. (In process, SA)

Wang Zhenfu 王振復. Zhongguo meixue zhongyao wenben tiyao 中國美學重要文本提要( 2 vols). Chengdu: Sichuan renmin, 2002. (Ordered, SA)

Wu Shuping 吳樹平。Zhongguo lidai huapu huibian中國厲代畫譜彙編. Tianjin: Tianjin guji, 1999, 16 vols. (In process, SA)

Xie Wei. Zhongguo huaxue zhuzuo kaolu 中國畫學著作考錄. Shanghai: Shanghai shuhua, 1998. (In process, SA)

Yang Danian楊大年。Zhongguo lidai shulun caiying中國厲代書論採英. Zhengzhou: Henanrenmin, 1984. (ND1040.Y353, Gest)

Yang Xin. Zhongguo lidai shuhuajia jianbie wenji 中國歷代書畫家鑒別文集. Beijing: Zijingcheng, 2000. (Ordered, SA)

Yu Yuan 于玉安. Zhongguo lidai huapu ba dajia中國厲代畫譜.八大家。Beijing: Zhongguo shijieyu, 1998.

________. Zhongguo lidai huashi huibian 中國厲代畫史彙編. Tianjin: Tianjin guji, 1997, 10 vols. (In process, SA)

Zhongguo minghuajia congshu中國名畫家叢書. Hong Kong: Zhongguo shuhua yanjiu hui, 1969. (ND1040. C5 SA)

Zhou Jiyin 周積寅. Zhongguo lidai huamu dadian中國厲代畫目大典. Nanjing: Jiangsu jiaoyu, 2002. (In process, SA)

Yu Jianhua 俞劍華. Zhongguo hualun leibian 中國畫論類編. Taipei: Huazheng, 1986. (ND1040. C481 Gest)

________. Zhongguo gudai hualun leibian. Beijing: renmei, 2000. (Ordered, SA)

Back to Chinese Art Bibliography

 

 

 

 

 

 

 

http://www.princeton.eduhttp://libweb.princeton.edu/http://libweb5.princeton.edu/marquand/staff.htmhttp://libweb5.princeton.edu/marquand/directions.htmFooter: Princeton University  Princeton Libraries Home  Directions  Staff/Contact