http://libweb5.princeton.edu/marquand/index.htmMarquand Library of Art and Archaeology

 

Marquand Library of Art and Archaeology, McCormick Hall, Princeton University, Princeton NJ 08544.  Phone: 609 258-3783, Fax: 609 258-7560
http://libweb5.princeton.edu/marquand/access_hours.htmAccess/Hours
http://libweb5.princeton.edu/marquand/print.htmPrint Collections
http://libweb5.princeton.edu/marquand/eresources.htmE-Resources
http://libweb5.princeton.edu/marquand/reserves.htmReserves
http://libweb5.princeton.edu/marquand/microforms.htmMicroforms
http://libweb5.princeton.edu/marquand/services.htmServices
http://libweb5.princeton.edu/marquand/pusites.htmPrinceton Related Sites

Chinese Art Bibliography
Wei Yang
Chinese Art Bibliographer
Artists and Paintings: Catalogues

Bowers Museum of Cultural Art. Symbols of Power: Masterpieces of the Nanjing Museum. Santa Ana: Bowers Museum of Cultural Art, 2002. (Ordered, SA)

Cao Zhiqiang 曹志強. Zhongguo Xizang wenhua datuji 中國西藏文化大圖集 (3 vols). Chongqing: Chongqing, 2001. (In process, SA)

Capon, Joanna. Zhongguo bowuguan 中國博物館. Beijing: Wenwu, 1985-, 14 vols. (AM1. P581, Gest)

Chu, Christina. Shan: Xubaizhai cang Zhongguo shuhua cangpi mulu 扇:虛白齋藏中國書畫藏品目錄. Hong Kong: Shangwu, 1994. (Ordered, SA)

Gugong shuhua tulu 故宮書畫圖錄 (Illustrated Catalog of Painting and Calligraphy in the National Palace Museum). Taipei: The National Palace Museum, 1989-89, 18 vols. (ND1042. K86 1989q SA)

Dazu shike diaosu quanji大足石刻雕塑全集 (4 vols). Chongqing: Chongqing, 2000. (Ordered, SA)

Dunhuang yanjiu yuan 敦煌研究院. Dunhuang shiku quanji 敦煌石窟全集. Hong Kong: Shangwu, 1999-, 28 vols. (NK2849. T86 T795 1999, SA)

Dunhuang yanjiu yuan 敦煌研究院. Dunhuang shiku quanji: feitian huajuan 敦煌石窟全集:飛天畫卷. Hong Kong: Shangwu, 2002. (Ordered, SA)

Dunhuang yanjiu yuan 敦煌研究院. Dunhuang shiku quanji: Yinyue huajuan 敦煌石窟全集: 音樂畫卷. Hong Kong: Shangwu, 2002. (Ordered, SA)

Gugong canghua daxi 故宮藏畫大系16 vols (A Panorama of Painting in the National Palace Museum.) Taipei: The National Palace Museum, 1993-95. (ND1040.K9536 1993f, SA, 8 vols)

Guoli gugong bowuyuan國立故宮博物院. Qing: Lang Shining xianer changchunce 清:郎世寧     長春冊. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 2002. (In process, SA)

_________. Yekeyi qingxin: Chaqi, chashi, chawenhua 也可以清心: 茶器,茶史,茶文化. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 2002. (In process, SA)

_________. Dahan de shiji: mengyuan shidai de duoyuan wenhua yu yishu 大汗的世紀: 蒙元時代的多元文化與藝術. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 2002. (In process, SA)

________. Ming zhongye renwuhua shijia tezhan 明中葉人物畫十家特展. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 2000. (In process, SA)

________. Gongshi louge zhimei jiehua tezhan 宮室樓閣之美:界畫特展. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1999. (In process, SA)

________. Liguo shanshui huaxi tezhan tulu 李郭山水畫係特展圖盧. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1999. (In process, SA)

_________. Huangquan yu fofa: Zangchuan fojiao faqi 皇權與佛法:藏傳佛教法器. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1999. ( In process, SA)

________. Yingsui jifu 迎歲集福. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1997. (In process, SA)

________. Huama mingpin tezhan tulu 畫馬名品特展圖錄. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1995. (In process, SA)

________. Xiajing shanshuihua tezhan tulu 夏景山水畫特展圖錄. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 1991. (In process, SA)

________. Qianlong huangdi de wenhua daye 乾隆皇帝的文化大葉. Taibei: Guoli gugong bowuyuan, 2002. (Ordered, SA)

________. Gugong canghua daxi 故宮藏畫大系16 vols (A Panorama of Painting in the National Palace Museum.) Taipei: The National Palace Museum, 1993-95. (8 vols Ordered, SA)

Gugong bowuyuan 故宮博物院. Gugong cang riben wenwu zhanlan tumu 故宮藏日本文物展覽圖目. Beijing: Zijingcheng, 2002. (In process, SA)

He Gongshang. Liang Song minghua ce 兩宋名畫冊. Taibei: Art Book, Co., 1994. (Ordered, SA)

Huang Binhong 黃賓虹. Zhongguo hushi xinxianglu 中國壺室馨香錄. Beijing: Beijing sanlian, 2002. (In process, SA)

Kei, Suzuki. Chugoku kaiga sogo zuroku 中國繪畫總合圖錄. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1982-83, revised, 1998, 5 vols. (ND1040 . C4778q SA/Gest)

________ ed. Chugoku kaiga sogo zuroku zokuhen 中國繪畫總合圖錄 續篇. Tokyo: Tokyo Paigaku Shuppankai, 1982-83, 5 vols. (ND1042.C484 1998, SA)

Li Gong. Xizang bowuguan 西藏博物館. Beijing: Dabeike, 2001. (In process, SA)

Liu Jinlong 劉金龍. Longmen shiku zaoxiang quanji 龍門石窟造像全集 (2 vols). Beijing: wenwu, 2002. (Ordered, SA)

Long zhi wu: Zhongguo lishi minghua dadian 龍之舞﹕中國歷史名画大典. Hong Kong: Longmen, 2000. (In process, SA)

Jia Dejiang. Zhongguo xiandai yishu quanji: shanshuihua, huaniaohua, renwuhua 中國現代藝術全集:山水畫,花鳥畫,人物畫 (3 vols). Shijiazhuang: Hebei jiaoyu, 2002. (Ordered, SA)

Jinsha taozhen: Chengdu shi Jinshacun yizhi chutu wenwu 金沙淘珍: 成都市金沙村遺址出土文物. Beijing: wenwu, 2002. (Ordered, SA)

Liaoning sheng bowuguan cang shuhua zhulu huihua juan 遼寧省博物館藏書畫著錄繪畫卷(2 vols). Shenyang: Liaoning meishu, 2000. (In process, SA)

Liu Hua 劉華. Zhongguo huaniao hua quanji 中國花鳥畫全集(2 vols). Beijing: Jinghua, 2001. (In process, SA)

Lu Fusheng 盧輔聖. Haishang huihua quanji 海上繪畫全集. Shanghai: Shanghai shuhua, 2001. (In process, SA)

Lu Qin. Zhongguo minhuajia quanji 中國名畫家全集 (7 vols). Taibei: Yishujia, 2001. (In process, SA)

Minghua yizhen 名畫遺珍 (3 vols). Tianjin: Tianjin renmei, 2002. (In process, SA)

Ming Dai Jin Ming Wu Wei huaji 明戴進明吳衛畫集. Tianjin: Tianjin renmei, 2000. (In process, SA)

Shanxi bowuguan 山西博物館. Shanxi bowuguan cang shuhua jingpin xuan 山西博物館藏書畫精品選. Taiyuan: Taiyuan guji, 1999. (In process, SA)

Shuhua wenwu yishuguan (Hong Kong) zhencang Zhang Daqian shuhua ji 書畫文物藝術館珍藏張大千書畫集. Tianjin: Tianjin renmei, 2001. (Ordered, SA)

Tangshi shuhua ji 唐詩書畫集. Bejing: sheke, 2002. (Ordered, SA)

Minjia shanshui huagao 名家山水畫稿 (4 vols). Zhengzhou: Henan meishu, 2001. (In process, SA)

Wang Bomin 王伯敏. Huaxue jicheng 画学集成. Hebei: Hebei meishu, 2002, 2 vols. (In process, SA)

Xin Mu. The Art of Mu Xin: Landscape paintings and Prison Notes. New Haven: Yale University Art Gallery, Yale University Press, 2001. (ND1049. X85 M867 2001q, SA)

Xinzhongguo chutu muzhi 新中國出土墓誌 (30 vols). Beijing: Wenwu, 2002. (Chongqing juan, Henan juan Ordered, SA)

Xinjiang gushi 新疆古屍. Ulumuqi: Xinjiang renmin, 2002. (Ordered, SA)

Xu, Juan .Zhongguo gudai shuhua yishu congbian 中國古代書畫藝術叢編 60 vols . Beijing: Dabeike, 1997. (In process, SA)

________. Zhongguo lidai huapu huibian 中國歷代畫譜彙編 (16 vols). Tianjin: Tianjin guji, 1997. (Ordered, SA)

Yang Fei 楊飛. Zhongguo renwu minghua quanji 中國人物名畫全集. Beijing: Guangmin ribao, 2002. (In process, SA)

Yang Anzhi. Wuhua tianbao: Tangdai guizu de wuzhi shenghuo 物華天寶:唐代貴族的物質生活. Hong Kong: Xianggong quyu shizheng ju, 1993. (In process, SA)

Yunnan minzu meishu quanji: Yuannan yanhua yishu 雲南民族美術全集:雲南岩畫藝術. Kunming: Yuannan meishu, 2002. (In process, SA)

Yunnan minzu meishu quanji: Yuannan lidai bihua yishu 雲南民族美術全集:雲南歷代壁畫藝術. Kunming: Yuannan meishu, 2002. (In process, SA)

Zhongguo gujianzhu daxi 中國古建築大係 (10 vols). Beijing: Zhongguo jianzhu, 2002. (In process, SA)

Zhongguo huaxiang quanji中國畫像全集 . Jinan: Shangdong meishu (8 vols), 2000. (In process, SA)

Zhongguo huihua quanji: Wan Tang 中國繪畫全集:晚唐. Beijing: Wenwu, 2001. (In process, SA)

Zhongguo huihua quanji: Xi Wei 中國繪畫全集:西魏. Beijing: Wenwu, 2001. (In process, SA)

Zhongguo bihua quanji: Xinjiang 中國壁畫全集:新疆. Shenyang: Liaoning meishu, 2001. (Ordered, SA)

Zhongguo bihua quanji: Yuan Ming Qing foshi 中國壁畫全集:元明清佛飾 Shenyang: Liaoning meishu, 2001. (Ordered, SA)

Zhongguo chuanshi minghua quanji 中國傳世名畫全集 (set). Beijing: wenhua wenyi, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo lidai yishu dian 中國歷代藝術典. Hangzhou: Jiangsu guanglin, 2003. (In process, SA)

Zhongguo gudai shuhua tumu 中國古代書 畫圖目 (Illustrated Catalog for Selected Works of Ancient Chinese painting and calligraphy). Beijing: Wenwu, 1986-99. (ND1042. C48q Gest; ND1043. 5. C576q SA)

Zhongguo gudai shuhua tumu: Liao zhi Yuan dai 中國古代畫目大典:遼至元代.Beijing: Wenwu, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo gudai shuhua tumu: Zhanguo zhi Song 中國古代畫目大典:戰國至宋.Beijing: Wenwu, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo shuhua quanshu 中国书画全书. Shanghai: Shanghai shuhua, 1992-94. (ND1040. C5998 1992 SA)

Zhonguo gudai shuhua tumu 中國古代書畫圖目 (Illustrated catalogue of selected works of ancient Chinese painting and calligraphy). Beijing: Wenwu, 1986-2002, 25 vols. (ND1042. C48q Gest; ND1043. 5. C576q SA)

Zhongguo meishu fenlei quanji 中國美術分類全集. Beijing: Wenwu, 2001-, 29 categories, ( SA/Gest), including: - 璽印篆刻;玉器;壁畫;漆 器; 青銅器; 陶器; 岩畫; 碑刻;版畫;雕塑;書法; 繪畫;

Zhongguo minghua quanji 中國名畫全集 (6 vols). Beijing: Jinhua, 2002. (In process, SA)

Zhongguo huihua quanji 中國繪畫全集 (30 vols). Beijing: Wenwu, 2002. (ND1042.C516 SA)

Zhongguo xiandai meishu quanji 中國現代美術全集 (48 vols) [Complete Collection of Modern Chinese arts]. Beijing: Zhongguo meishu, 1997-99. (N7345. Z48 1997 SA)

Zhongguo meishu quanji 中國美術全集 [Complete Collection of Chinese arts]. Beijing: Zhongguo meishu, 1999, 60 vols. (planned to expand to 400 vols.) (ND1040. Z422 1999q SA)

Zhongguo lidai wenfang zhenbao 中国历代文房珍宝. Hangzhou: Zhejiang meishu, 2002. (In process, SA)

Zhongguo lishi bowuguan 中國歷史博物館. Qidan wangchao: Neimeiggu liaodai wenwu jinghua 契丹王朝:内蒙古遼代文物精華. Beijing: Zhongguo zangxue, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo meishu wu qiannian 中國美術五千年 (8 vols). Beijing: renmin meishu, 1991. (In process, SA)

Zhongguo minghua bowuguan 中國名畫博物館(4 vols). Beijing: Haiyan, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo renwuhua quanji 中國人物畫全集(2 vols). Beijing: Jinghua, 2001. (In process, SA)

Zhongguo xibu yishu 中國西部藝術. Lanzhou: Gansu renmin, 2002. (In process, SA)

Zhongguo xiandai renwuhua quanji 中國現代人物畫全集(set. Shijiazhuan: Hebei jiaoyu, 2002. (Ordered, SA)

 Zhongguo xiandai huaniaohua quanji 中國現代花鳥畫全集(set. Shijiazhuan: Hebei jiaoyu, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo xiandai shanshuihua quanji 中國現代山水畫全集(set. Shijiazhuan: Hebei jiaoyu, 2002. (Ordered, SA)

Zhongguo zangchuan fojiao diaosu quanji 中國藏傳佛教雕塑全集 (6 vols). Beijing: Beijing meishu, 2002. (In process, SA)

Zhu Dada. Badashanren quanji 八大山人全集 (5 vols). Nanchang: Jiangxi meishu, 2000. (In process, SA)

Zhu Boxiong 朱伯雄. Zhongguo shuhua mingjia jingpin dadian 中國書畫名家精品大典. Hangzhou: Zhejiang meishu, 1997, 4 vols. (ND1040 C6212 1997 Gest/SA)

 

Back to Chinese Art Bibliography

 

 

 

 

 

 

 

http://www.princeton.eduhttp://libweb.princeton.edu/http://libweb5.princeton.edu/marquand/staff.htmhttp://libweb5.princeton.edu/marquand/directions.htmFooter: Princeton University  Princeton Libraries Home  Directions  Staff/Contact